Hu Banner

Baga Gara AbuGadatti Nagaan Dhuftan

COVID-19 Mo'achuuf Ofiif Ollaa Kessan Gargaaruun Mana Turaa


Dhiheessitoota

1. yod restaurant
yod restaurant image is not inserted yet
0911105412
Harer, Shankor
2. burtukan cafe and restaurant
burtukan cafe and restaurant image is not inserted yet
0935047423
Burayu, keffee
3. tariku painting and kwartiz
tariku painting and kwartiz image is not inserted yet
0930074536
Harer, 17
4. misiro restaurant
misiro restaurant image is not inserted yet
0910062101
Harer, 13
5. belachew transportation service
belachew transportation service image is not inserted yet
0989445083
_Other, fincha
6. dinke electronics
dinke electronics image is not inserted yet
0965404350
Nekemte, biftu
7. firomsa butchery
firomsa butchery image is not inserted yet
0923844019
Gimbi, 02
8. zinash construction
zinash construction image is not inserted yet
0913443389
Harer, 17
9. ibsa fruits and vegetables
ibsa fruits and vegetables image is not inserted yet
0934176587
Haromaya, haromaya univesity
10. Asfiyaa Dawwaa guyyee
Asfiyaa Dawwaa guyyee image is not inserted yet
0916004656
Shashamane, Oromia
11. gech shop
gech shop image is not inserted yet
0911176210
Holata, lafa gaba
12. tanu electronics
tanu electronics image is not inserted yet
0960356028
Nekemte, Jato
13. Tadesse Bar and Restaurant
Tadesse Bar and Restaurant image is not inserted yet
0946666552
Adama, Daraartu
14. ashetu bar and hotel
ashetu bar and hotel image is not inserted yet
0912621217
Dembi Dolo, 03
15. sifan shop
sifan shop image is not inserted yet
0983909954
Nekemte, 06
16. lalise electronics
lalise electronics image is not inserted yet
0901681226
_Other, gida ayaana
17. hawii cafe and restaurant
hawii cafe and restaurant image is not inserted yet
0915909153
Gimbi, 01
18. tame transportation service
tame transportation service image is not inserted yet
0908593684
_Other, fincha
19. egna mentainance
egna mentainance image is not inserted yet
0980295820
Harer, 04
20. tofik abdela grocery shop
tofik abdela grocery shop image is not inserted yet
0922450028
Dire Dawa, Kezira

Bakka Keessan Galchuuf Edit

Maal Feetan?
Odeeffannoo Dabalataa